REGULAMIN WYDARZENIA

§1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu o nazwie „GoldUp”.

§2. DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje: 

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin wydarzenia” 
 2. Organizator – firma FlyingAtom.Gold sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 3, 40-092 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000923671. 
 3. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu, która zgłosiła chęć udziału w wydarzeniu w sposób określony na stronie internetowej wydarzenia, tj. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. 
 4. Zgłaszający – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgłoszenia uczestników na wydarzenie. 
 5. Strona wydarzenia – strona internetowa wydarzenia, którego dotyczy niniejszy Regulamin, zawierająca szczegółowe informacje o wydarzeniu.

§3. ZGŁOSZENIE 

 1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu w imieniu własnym lub w imieniu innego Uczestnika.
 2. Zgłaszający podając dane osobowe w imieniu innego Uczestnika zapewnia, że uzyskał wcześniej zgodę od Uczestnika na powierzenie jego danych osobowych Organizatorowi.
 3. Zgłaszający zobligowany jest do podania wszystkich wymaganych danych, zgodnie z wymagalnością pól formularza kontaktowego. Ponadto zobowiązuje się do podania danych prawdziwych.
 4. Dokonanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

§4. REZYGNACJA

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu poprzez przesłanie wiadomości email na adres kontakt@goldup.pl
 2. Zgłaszający ma prawo wskazać innego Uczestnika szkolenia w miejsce Uczestnika, który nie może wziąć udziału w szkoleniu. Taka zmiana nie podlega dodatkowym opłatom. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych z zachowaniem terminu minimum trzech dni roboczych od wydarzenia. 
 4. W przypadku odwołanie wydarzenia przez Organizatora Zgłaszający otrzyma informacje na podanego przez Zgłaszającego maila.

§5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. Miejsce, godzina, czas trwania oraz agenda wydarzenia zostały przedstawione na stronie wydarzenia.
 2. W przypadku braku części informacji w momencie dokonywania zgłoszenia Organizator prześle dodatkowe informacje najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przybycia i okazania ważnego biletu elektronicznej.
 4. Organizator nie zapewnia transportu na ani do miejsca wydarzenia, nie zapewnia również jakichkolwiek noclegów w trakcie, przed ani po wydarzeniu.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. W przypadku zmian Regulaminu mających wpływ na zasady uczestnictwa po zapisaniu przez Zgłaszającego obowiązują go postanowienia Regulaminu z dnia zgłoszenia.